Koersdocument

Thuis op Zuid als onderdeel van Licht op Zuid

Thuis op Zuid is een zelfstandige stichting die de diaconaal maatschappelijke activiteiten van Licht op
Zuid verzorgt. De missionaire en multiculturele geloofsgemeenschap Licht op Zuid (actief sinds 2010)
startte als geloofsgemeenschap voor wijkbewoners en is inmiddels uitgegroeid tot een groter
wijkinitiatief. Daarom zijn sinds 2022 de diaconaal maatschappelijke activiteiten ondergebracht bij
stichting Thuis op Zuid.

Gemotiveerd door de liefde van God, weten de medewerkers van Licht op Zuid en Thuis op Zuid zich
geroepen om hoop, liefde en perspectief te delen met bewoners van de wijken Bloemhof en
Hillesluis in RotterdamZuid.

De missie

Door het organiseren van diaconaal maatschappelijke activiteiten wil Thuis op Zuid verbinding leggen
tussen mensen in de wijk. Om zo het welbevinden, de zelfredzaamheid en de sociale participatie van
wijkbewoners te bevorderen. Dit gaat om mensen van verschillende culturen en achtergronden;
jongeren, gezinnen en ouderen. Ontmoeting en educatie staan daarbij centraal.

Voor alle activiteiten geldt dat iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, afkomst, ras, cultuur of
levensovertuiging. Mensen ontmoeten elkaar op een vreedzame manier (als teken van Gods
Koninkrijk) én binnen de activiteiten wordt het gevoel van saamhorigheid (‘familie’) en vertrouwen
gekoesterd (‘ieder wordt gezien en gewaardeerd’). Persoonlijke ontmoeting en échte aandacht staan
daarbij centraal en vormen de kern van de activiteiten.

Organisatie

De wijkwerker is als professional verantwoordelijk voor de diaconaal maatschappelijke activiteiten.
Het bestuur van Thuis op Zuid denkt mee met de werker. Binnen het kader van het beleidsplan van
Licht op Zuid werken het bestuur van Thuis op Zuid en de wijkwerker de diaconale aanwezigheid in
de wijk verder uit. Waar mogelijk wordt aangesloten bij reeds bestaande activiteiten en projecten.
Thuis op Zuid werkt vanuit verbinding. Zo is er samenwerking met het Inloophuis De Sluis, het
welzijnswerk, andere diaconale en missionaire projecten, de Maranathakerk en natuurlijk de
wijkbewoners zelf.

Activiteiten

De huidige activiteiten zijn: huiswerkbegeleiding (basisschool), taalles NT2, een naaiatelier en
bezoekwerk. Deze activiteiten voorzien in een grote behoefte. Voor al deze activiteiten is er een
wachtlijst. Er zijn concrete plannen voor het, mogelijk in samenwerking met partnerorganisaties,
organiseren van: huiswerkbegeleiding (voortgezet onderwijs), tienerwerk, wijkmaaltijden en
uitbreiding van het inloophuis.

Voor alle activiteiten geldt dat we die uitvoeren op basis van de volgende criteria:

in reactie op een hulpvraag van wijkbewoners;

in samenwerking met wijkbewoners;

de activiteit dient aanvullend te zijn op het bestaande aanbod in de wijk;

continuïteit en duurzaamheid als onderscheidend kenmerk.

Toekomstvisie

Thuis op Zuid beoogt in de komende jaren te werken aan meer verankering in de wijk. Het gaat er
niet om zoveel mogelijk te organiseren ‘voor’ de mensen in de wijk. Maar om op te trekken ‘mét’
deze mensen en dát te doen wat echt nodig is, om levensveranderende impact te hebben. Hierbij
complementeren en versterken de missie en activiteiten van Licht op Zuid en Thuis op Zuid elkaar.